********************************###### Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Podbornym. ###### ********************************
   
  Strona internetowa straży
  Skład zarządu OSP
 

   Kadencja         2021-2026r.  

Prezes              - dr. Leszek S.
Naczelnik           - dr. Mirosław M.
Sekretarz           - dr. Mariusz K.  (2 kier)
Skarbnik            - dr. Dariusz Ch.
Gospodarz           - dr. Jarosław J.
Przew. Komisji Rew. - dr. Szymon K.
Czł. Zarządu
Delegad do ZG OSP   -
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kronikarz -
Mechanik - dr. Hubert M.
Kierowca - dr. Łukasz R.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Obecnie nasza jednostka liczy 23 druhów.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

 • · reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,
 • · jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni/ - na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,
 • · zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,
 • · wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP - umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,
 • · jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca.

Naczelnik OSP

Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP - ze swego grona - na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

 Wymagania :

 • · wiek : 18 - 65 lat,
 • · wykształcenie : średnie ewentualnie - zasadnicze,
 • · wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,
 • · stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno - technicznej OSP / JOT / - utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych - uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. - znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

Sekretarz OSP 

Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

 • · zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
 • · przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
 • · staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,
 • · przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,
 • · opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • · opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych - nadanych poszczególnym członkom OSP,
 • · wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,
 • · przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

 Skarbnik OSP 

 

 • · odpowiada za prawidłowe - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej - prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,
 • · odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,
 • · wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,
 • · wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również - za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,
 • · opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • · opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie - po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca,
 • · prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
 • · przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP - sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie - corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP - z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP - w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.

Gospodarz OSP

Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :

 

 • · utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,
 • · dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,
 • · bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.
 • · dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej - zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,
 • · prowadzenie magazynu OSP - w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
 • · prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,
 • · przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP 

 

 • · kieruje pracami Komisji - zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,
 • · zwołuje posiedzenia Komisji - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku - i im przewodniczy,
 • · zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku - zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,
 • · składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,
 • · ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.

                                                   ........................................


(Admin) '16


 
  Copyright :2021 - Zarząd OSP. Moderator: Daro Ch. #
 
 
##### :
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja