********************************###### Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Podbornym. ###### ********************************
   
  Strona internetowa straży
  Regulaminy
 
 
                                       Mundur galowy
****************************************************************

Baretki odznaczeń -  to wstążki barwy przewidzianej dla danego orderu lub odznaczenia,
noszone na co dzień na mundurze w zastępstwie odznaczenia.

Baretki na mundurze umieszcza się nad lewą kieszenie munduru uwzględniając kolejność
odznaczeń według ich rangi. W przypadku posiadania odznaczeń o tej samej randze
o kolejności baretek decyduje kolejność otrzymania odznaczenia.

W przypadku posiadania kilku klas tego samego odznaczenia nosi się tylko baretkę
najwyższej klasy (jeśli ktoś posiada medal złoty, srebrny i brązowy - nosi baretkę
tylko medalu złotego ).

Zasady te reguluje  „Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r.
w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych, oraz sposobu
i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń. (Dz.U. Nr 90, poz. 452
z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z tym rozporządzeniem w jednym poziomym rzędzie umieszcza się nie więcej
niż cztery baretki.

Jeżeli jednak klapa munduru zakrywałaby całkowicie pierwszą baretkę,
wówczas nosi się w tym rzędzie tylko trzy baretki.

Z praktyki i kroju mundurów wynika, że praktycznie w jednym rzędzie zmieszczą się
maksymalnie trzy baretki.

Baretki przyszywa się w ten sposób, aby czarne sukno na którym są one
umieszczone przylegało do górnej klapy lewej kieszeni munduru.
Baretki umieszcza się symetrycznie w stosunku do osi przebiegającej przez środek kieszeni.

Optymalny sposób rozmieszczenia baretek w zależności od ich liczby przedstawiają
poniższe schematy. Cyfra 1 oznacza najwyższe posiadane odznaczenie.

 

Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstędze, którą zakłada się pod
kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.

Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa:
Medal nosi się na lewej stronie piersi, rozmieszczony(e) symetrycznie
5,5 cm powyżej lewej klapy górnej kieszeni kurtki mundurowej.
Należy umieszczać je w linii poziomej w
kolejności ważności
odznaczeń (państwowe, resortowe, związkowe, pozostałe),
przy czym nosi się tylko najwyższą klasę medalu.

POL Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa BAR.png   baretka:  medal  złoty


POL Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa BAR.png   baretka:  medal srebrny


POL Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa BAR.png   baretka: medal brązowy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/POL_Z%C5%82oty_Znak_ZOSP_BAR.png/160px-POL_Z%C5%82oty_Znak_ZOSP_BAR.png  baretka: Złoty Znak Związku OSP RP


Medal honorowy im. Bolesława Chomicza:
Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki
oraz baretki.


Odznaka "Strażak wzorowy":
Odznakę nosi się na środku między guzikiem klapy, a dolną krawędzią
prawej, górnej kieszeni kurtki mundurowej


Odznaka "Za wysługę lat":
Odznakę nosi się na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości
guzika, na środku lewej połowy klapy,


Odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej":

POL Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej BAR.png   baretka odznaki złotej


POL Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej BAR.png   baretka odznaki srebrnej


POL Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej BAR.png    baretka odznaki brązowej


 
Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

Baretka jest to wstążka barwy przewidzianej dla danego odznaczenia,
noszona na co dzień na mundurze w zastępstwie odznaczenia.
Baretki nosi się na lewej piersi w kolejności określonej przez
starszeństwo odznaczeń od prawej do lewej strony i od góry do dołu.
Baretki odznaczeń i odznak powinny być wszyte bezpośrednio przy
krawędzi lewej klapy kieszeni górnej munduru, stosując zasadę symetrii.
Nosi się  baretki tylko najwyższej klasy odznaczenia lub odznaki,
Szerokość baretki wynosi 8 mm. Baretkę nakłada się na podkładkę
sukienną koloru czarnego, która powinna być o 2 mm dłuższa i szersza
od baretki.

***Dystynkcje PSP

 

p.jpg


############################################

    Środki gaśnicze

Do spalania potrzebne są trzy czynniki:

 • paliwo,
 • tlen,
 • wysoka temperatura.

Aby ugasić ogień wystarczy wyeliminować jeden z tych czynników. W miarę możliwości należy z ognia (oraz najbliższego otoczenia) odciągnąć wszelkie materiały palne (w pierwszej kolejności butle z gazem i pojemniki z paliwem). 

Podręczne środki gaśnicze
Do samodzielnego gaszenia pożarów w zarodku służą tzw. podręczne środki gaśnicze do których należą:

 • woda,

 • piasek,

 • gaśnice,

 • koce gaśnicze,

 • hydronetki,

 • tłumnice,

 • bosaki,

 • itp.

Najczęściej wykorzystywane są gaśnice (ze względu na wygodę użycia). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone:

A Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier).
B Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne.
C Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan).
E Pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem.

Należy pamiętać o tym, żeby do gaszenia pożarów użyć odpowiednich środków. Tak więc do pożarów z grupy A używana jest woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, do grupy B piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon, natomiast do grup C i E proszek gaśniczy, dwutlenek węgla oraz halon. Podczas doboru środka gaśniczego należy również pamiętać o tym aby straty wywołane naszą działalnością nie były większe niż straty spowodowane samym pożarem. Tak więc do gaszenia książek nie jest wskazana gaśnica pianowa. Ugasi je bardzo dobrze, ale również je zmoczy co powoduje dodatkowe zniszczenie zbioru, poza tym nie można jej wyłączyć zanim się cała nie opróżni. Gaśnica proszkowa znowu powoduje ogromne zapylenie pomieszczenia.

Należy również pamiętać o tym, że przy użyciu gaśnic (żadnego typu) nie można gasić płonących na ludziach ubrań (należy to robić przy użyciu koca gaśniczego), obowiązuje również całkowity zakaz gaszenia przy użyciu wody lub gaśnic pianowych urządzeń pod napięciem ponieważ grozi to porażeniem prądem, metali oraz karbitu. Przy użyciu wody nie można gasić również tłuszczy, paliw oraz olejów.

Podczas gaszenia pożaru należy pamiętać, aby kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty od skraju ognia w kierunku środka. Podczas gaszenia przedmiotów ustawionych pionowo należy skierować strumień środka gaśniczego od góry w dół.

                        
  Absolutorium dla Zarządu OSP

Jednostki ochotniczych straży pożarnych działają w oparciu o prawo o stowarzyszeniach.

Podczas walnego zgromadzenie członków stowarzyszenia, czyli np. corocznych zebrań sprawozdawczych – po uzyskaniu opinii organu kontroli, którą dla OSP jest komisja rewizyjna – udziela się (lub nie udziela) zarządowi absolutorium. Odbywa się to poprzez podjęcie stosownej uchwały mówiącej o tym, że akceptuje (lub nie akceptuje) działania i decyzje podejmowane w roku sprawozdawczym (pomiędzy walnymi zebraniami sprawozdawczymi członków) przez zarząd. W przypadku, kiedy zebranie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium zarząd jednostki otrzymuje tzw. „mandat zaufania” członków organizacji na działalność w następnym okresie sprawozdawczym. W celu ujednolicenia i uszczegółowienia zasad dalszego postępowania w stowarzyszeniach w sytuacji, kiedy walne zebranie podejmie decyzję o nieudzieleniu zarządowi absolutorium statut danej jednostki powinien przewidywać, dalsze procedury. Dotyczyć będzie to zarówno sytuacji, kiedy wniosek o uzyskanie absolutorium nie zostanie przyjęty, jak też kiedy zebranie przyjmie wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium dla zarządu. W wypadku stowarzyszeń i fundacji, krytyczna ocena działalności zarządu może być podstawą odmowy udzielenia absolutorium oraz odwołania całości zarządu lub poszczególnych jego członków. Czy tak się stanie – zależy od faktu, czy okoliczność taka została przewidziana w statucie organizacji, bądź czy też taka będzie ewentualna wola członków organizacji uczestniczących w zebraniu. Z efektów swojej działalności oraz jej zgodności z obowiązującym prawem ogólnym, prawem o stowarzyszeniach oraz postanowieniami statutu rozliczani są także członkowie organu nadzoru OSP. Jeśli członkowie jednostki stwierdzą, że komisja rewizyjna nieodpowiednio wykonuje swoje zadania jej członkowie mogą także zostać odwołani ze sprawowanej funkcji. Decyzję w tej kwestii podejmuje wówczas walne zebranie OSP (może to być również zebranie nadzwyczajne), gdyż to ono i tylko ono jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji o składzie zarządu i komisji rewizyjnej.

W większości przypadków jednostek ochotniczych straży pożarnych opracowane w latach 90-tych minionego wieku i obowiązujące jeszcze obecnie statuty określają w tej kwestii tylko to, że komisja rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium, a walne zebranie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia, bądź nieprzyjęcia absolutorium. Sytuacja taka rodzi wiele niejasności, np. co należy czynić kiedy na walnym zebraniu nie przyjmie się absolutorium dla zarządu, czy zarząd może wtedy dalej funkcjonować, czy winien zostać wybrany na nowo?

Odpowiedź w powyższej kwestii otrzymamy analizując stan prawny stowarzyszenia, a przede wszystkim jego statut. Jeśli w statucie znajdują się opracowane, gotowe rozwiązania dotyczące postępowania w związku z brakiem absolutorium dla zarządu, to korzystamy z nich punkt po punkcie. Jak wspomniano powyżej, większość OSP nie posiada jednak takich zapisów statutowych, a przyjęcie uchwały wykazującej brak zaufania do zarządu stowarzyszenia stawia podejmujących uchwałę w dość niejasnej sytuacji.

Z uwagi na uprawnienia walnego zebrania, które jest najważniejszą i najwyższą władzą w stowarzyszeniu istnieją następujące rozwiązania w takiej sytuacji:

1. Jeśli statut nie stanowi inaczej, to zarząd może działać kolejny okres sprawozdawczy mając świadomość, że dotychczasowe jego postępowanie zostało negatywnie ocenione przez członków stowarzyszenia.

2. Na wniosek obecnego na zebraniu członka stowarzyszenia można podjąć uchwałę o odwołaniu (bądź pozostawieniu) zarządu. Oczywiście możliwe jest, że negatywna ocena pracy zarządu wiąże się bezpośrednio z oceną pracy konkretnej osoby z jego składu, zatem na zebraniu można poddać pod głosowanie (po jego zgłoszeniu) wniosek o odwołaniu ze skłau zarządu takiej, źle ocenianej osoby.

3. Po zakończonym zebraniu można zwołać posiedzenie zarządu w kwestii podjęcia dalszych kroków, co do dalszej działalności zarządu. Takie posiedzenie można również odbyć w przerwie obrad zebrania. Jeśli wypracowane przez zarząd kroki okażą się zadowalające dla zebranych członków, to walne zebranie może upoważnić zarząd do dalszej działalności. Należy pamiętać, że uprawnieniem zarządu, jest ponowne ukonstytuowanie się, jak też dokooptowanie do swojego składu osób w miejsce ustępujących w ilości określonej w statucie. Zastosowanie takiej procedury może okazać się rozwiązaniem zadowalającym członków stowarzyszenia.

4. Odroczonym w czasie (do 14 dni od złożenia wniosku) jest zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków stowarzyszenia, które przeprowadzi wybory nowych władz stowarzyszenia, tj. zarządu i komisji rewizyjnej. Zazwyczaj uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego zebrania w OSP posiada zarząd:

 • z własnej inicjatywy zarządu jednostki,

 • na żądanie komisji rewizyjnej,

 • na żądanie 1/2 ilości członków OSP ,

 • na żądanie Związku OSP RP.

Niniejsze opracowanie nie stanowi wykładni prawa ale jest wynikiem przeglądu przepisów prawnych oraz własnych wieloletnich doświadczeń autora w działalności stowarzyszeniowej.


******************************

Oznakowanie samochodów pożarniczych

Numer operacyjny składa się z dwóch grup cyfr (prefiks i sufiks),

 rozdzielonych literą polskiego alfabetu (infiks).1. Prefiks liczbowy

Składa się z trzech znaków (cyfr) oznaczonych na powyższym rysunku jako Z1, Z2, Z3

Prefiks liczbowy pozwala nam zidentyfikować jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej:

 • Jednostki organizacyjne szczebla wojewódzkiego (zakres 210 ÷ 249)
 • Jednostki organizacyjne szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego (zakres 300 ÷ 720)

Cyfra oznaczona jako Z1 może przyjmować wartości:

 • 2 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla wojewódzkiego
 • 3, 4, 5, 6, 7 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Cyfra oznaczona jako Z2 może przyjmować wartości:

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, równorzędnego i niższego

Cyfra oznaczona jako Z3 może przyjmować wartości:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego
 • 7, 8 - dla OSP poza KSRG
 • 9 - dla OSP w KSRG
 • 0 - dla poszczególnych komend na szczeblu powiatowym, równorzędnym lub niższym

Cyfry oznaczona jako Z2 oraz Z3 mogą w szczególnym przypadku przyjmować wartości:

 • od 01 do 29, jeżeli JRG podlegają pod komendę miejską miasta wojewódzkiego posiadającą prefiks liczbowy Z1 wartości 3

2. Infiks literowy

Składa się z jednego znaku (litera).

Infiks literowy pozwala nam zidentyfikować region z którego pochodzi dana jednostka organizacyjna ochrony przeciwpożarowej:

      A - jednostki centralne
      B - podlaskie
      C - kujawsko-pomorskie 
      D - dolnośląskie 
      E - łódzkie 
      F - lubuskie
      G - pomorskie 
      K - małopolskie 
      L - lubelskie 
      N - warmińsko-mazurskie 
      O - opolskie 
      P - wielkopolskie 
      R - podkarpackie
      S - śląskie 
      T - świętokrzyskie 
      W - powiat warszawski
      M - mazowieckie 
      Z - zachodniopomorskie

3. Sufiks liczbowy

Składa się z dwóch znaków (cyfr) oznaczony na powyższym rysunku jako Z4, Z5.

Sufiks liczbowy pozwala nam określić z jakiego typu stanowiskiem funkcyjnym w jednostce ochrony przeciwpożarowej lub jakim pojazdem pożarniczym mamy do czynienia:

 • stanowisk funkcyjne (zakres 01 ÷ 19)
 • pojazd pożarniczy (zakres 20 ÷ 99)

Dla pojazdów pożarniczych w istniejących regulacjach prawnych nie zostały sztywno określone zasady ich numerowania. W ogólnodostępnych źródłach można znaleźć szczegółowy wykaz sufiksów wraz z ich umownym przypisaniem do funkcji, jakie mogą pełnić pojazdy w straży pożarnej:

     XXX - 20 - lekki gaśniczy (GLBA, GLM)
     XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 22 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 23 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 24 - gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
     XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy 
     XXX - 26 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 27 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 28 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 29 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 30 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 31 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 32 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 33 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 34 - ciężki gaśniczy (GCBA) 
     XXX - 35 - pierwszy proszkowy (GPr) 
     XXX - 36 - proszkowy (GPr) 
     XXX - 37 - proszkowy (GPr) 
     XXX - 38 - cysterna (GCBM) 
     XXX - 39 - cysterna (GCBM) 
     XXX - 40 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 41 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 42 - ratownictwa drogowego (SRd)
     XXX - 43 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 44 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 45 - ratownictwa technicznego (SRt)
     XXX - 46 - oświetleniowy (SOn)
     XXX - 47 - oświetleniowy (SOn)
     XXX - 48 - dźwig (SDz) 
     XXX - 49 - ciężki ratownictwa drogowego (SCRd) 
     XXX - 50 - ochrony dróg oddechowych (SPgaz)  
     XXX - 51 - drabina mechaniczna (np. SD) 
     XXX - 52 - drabina mechaniczna (np.SD) 
     XXX - 53 - podnośnik koszowy (SH) 
     XXX - 54 - podnośnik koszowy (SH) 
     XXX - 55 - mikrobus, autobus 
     XXX - 56 - mikrobus, autobus 
     XXX - 57 - mikrobus, autobus 
     XXX - 58 - mikrobus, autobus 
     XXX - 59 - ambulans (SMed) 
     XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem) 
     XXX - 66 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 67 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 68 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 69 - amfibie, poduszkowce 
     XXX - 70 - statek pożarniczy
     XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
     XXX - 80 - wężowy (SW)
     XXX - 81 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 82 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 83 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 84 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 85 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 86 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 87 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 88 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 89 - kwatermistrzowski (SKw) 
     XXX - 90 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 91 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 92 - operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr) 
     XXX - 93 - administracyjny 
     XXX - 94 - administracyjny 
     XXX - 95 - administracyjny 
     XXX - 96 - administracyjny 

Powyższy podział nie dotyczy pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych, które korzystają ze wspólnej puli sufiksów w ramach dostępnych grup numerów operacyjnych.!!!

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pojazd był uprzywilejowany w ruchu.

Pojazd, aby został uznany na uprzywilejowany w ruchu, musi spełniać następujące warunki:

 • włączone światła mijania lub drogowe
 • uruchomione sygnały świetlne koloru niebieskiego oraz dźwiękowe o zmiennym tonie (z wyjątkiem, gdy pojazd się zatrzyma)

Jazda pojazdem uprzywilejowanym.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym nie ma zezwolenia na łamanie przepisów o ruchu drogowym, może on jedynie przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie stosować się do nich, a w przypadku gdy dojdzie do zdarzenia z udziałem pojazdu uprzywilejowanego, podczas niestosowania się do przepisów ruchu drogowego to kierowca tego pojazdu odpowiada za nie, gdyż nie zachował szczególnej ostrożności.

Czy wozem strażackim może kierować osoba bez uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi?

Tak, może, ponieważ wóz strażacki traktowany jest, jak zwykły pojazd. Dopiero w przypadku używania podczas jazdy sygnałów świetlnych i dźwiękowych wymagane jest zezwolenie.


******************************************
 
  Copyright :2021 - Zarząd OSP. Moderator: Daro Ch. #
 
 
##### :
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja